https://www.dinarumuthaber.net/wp-content/uploads/2021/03/74f99d44-ac43-44fe-93c9-f36f057a4150.jpg

Gerçeği Hatırlatan

Musa Bilgiz

Yazarın şu ana kadar yazılmış 22 makalesi bulunuyor.
  1. Gerçeği Hatırlatan

Kur’an’ın çok önemli isim ve sıfatlarından biri de hiç şüphesiz “ez-Zikr”dir. Allah’ın peygamberimize indirdiği şey, ayetlerin, vahiylerin toplamı olan Kur’an idi. Şu halde Kur’an, kendisine “ez-Zikr” demektedir.[1] Zikr kelimesi, ilahi hakikatleri hatırlatan ve hatırdan çıkarılmaması gereken anlamındadır. Kur’an, baştanbaşa bir öğüt, hatırlatma, insanlarla ilgili önemli hususları açıklayan ilâhî bir bildiri, hidayet ve rahmet kaynağıdır. O, aynı zamanda sürekli Allah’ı, ahireti, adaleti, ümmet birliğini, temel insani ve ahlaki değerleri hatırlatan ayetlerden meydana gelmektedir. Bu manada kalpler, ancak Kur’an ile huzur ve mutluluğa ulaşabilir.[2] Zikirde en kestirme ve en erdirici yol, Kur’an’dır. O’nu okuyup üzerinde tefekküre dalmak, hayat kitabı edinmek en mükemmel zikirdir.

Kur’an, Allah’ın varlığını, emir ve yasaklarını hatırlatan, unutmamamız konusunda bize rehber olan bir kitap olduğu için zikirdir. O, Allah’ın tekliğini, eşsizliğini, varlık ve yüceliğini bildirmekle kalmayıp, O’na karşı nasıl davranmamız gerektiğini de belirleyen bir hidayet sebebidir. “İşte bu (Kur’an), bizim indirdiğimiz bir zikirdir. Şimdi onu inkâr mı ediyorsunuz?”.[3] Kur’an, ayetlerini düşündükçe, tedebbür ve tezekkür arttıkça daha iyi kavranılan; idrak arttıkça gerçekliği ve açıkladığı hakikatleri bilinen, dolayısıyla insana hayrı devam eden mübarek bir kitap ve mükemmel bir öğüttür.

Allah’ı yegâne tapılacak varlık, O’nun gönderdiği ilahi mesajları ve Kur’an’ı da tabi olunması gereken bir hidayet rehberi olarak kabul etmeyip, bir takım varlıklara ibadet edenler, O’nun “zikr”ini unutanlardır.[4] Zikri unutmak, Allah’tan gafil olmak, O’na inanmamak ve vahiyle/Kur’an’la amel etmemektir. Yüce Allah, Kur’an’ın zikir olduğunu bildirmekle kalmamakta, ayrıca mutlak anlamda hayır ve rahmet kaynağı olan, insanlığın iyilik ve güzelliğini isteyen bu şerefli kitaba yemin de etmektedir. “Zikir sahibi Kur’an’a yemin olsun ki”.[5] Bu ayetteki “ez-Zikr”, insanlar arasında yayılmış, şöhret bulmuş güzel hatıra, şeref, şan ve övünç sahibi, tezkîr yani uyarı nitelikli kitap demektir. Kur’an İnsanları eğitip mükemmel bir toplum oluşturabilmek için insanlığın ihtiyaç duyabileceği her türlü hikmet, öğüt, uyarı ve ibretleri içinde barındıran bir kitaptır.

Kur’an, her türlü ihtilaftan uzak, kendisinde hiçbir noksanlığın bulunmadığı muhkem yani sağlam ve şerefli bir kitaptır. Kur’an, öğüt almak ve tezekkür etmek isteyenler için öğüt kaynağıdır: “Öyleyse sen, sana vahyedilen Kur’an’a sarıl. Şüphesiz ki sen doğru bir yol üzerindesin. Gerçekten o Kur’an, hem senin için, hem kavmin için bir zikirdir; yakında sorgulanacaksınız”.[6] Bu ayetlerde de Kur’an’ın “zikr” olduğu açıkça belirtilmektedir. İnsanlardan bir kısmının Kur’an’ı kabul etmemesi, onun, Allah, peygamber ve mü’minler nezdindeki itibar ve şerefini düşürmez. Bilakis itibar ve şerefleri yok olanlar, Kur’an’ı kabul etmeyenlerdir. Kur’an, insanlık için bir rahmet kaynağı olduğu için, geçmiş ümmetlerin olaylarından ibrete vesile olacak kıssa ve haberleri, dinde ihtiyaç duyulan hususları, sayısız ibret tabloları şeklinde gözlerimizin önüne sererek ibret almamızı ister. Bu anlamda Peygamberimizden de “Kur’an zikirdir. Binaenaleyh onu tezekkür ediniz” hadisi rivayet edilmiştir.[7]

Zikir kavramı, yüce kitabımızda öncelikli ve ağırlıklı olarak Kur’an anlamında kullanılmaktadır. Bu konuda birçok ayet mevcuttur. Kur’an’a dayalı olarak Allah’ı zikretmek; O’nun yüceliği ve azameti karşısında mü’mini şuurlandıran bilinçli bir eylemdir. Bu davranışın insan hayatındaki eseri; doğruluk, Allah yoluna uyma, kendisine ve başkasına kötülük veren şeyden kaçınma, hayatının her anında Allah’la olma şeklinde belirir. Çünkü Allah’ı zikir, olumlu davranışa iten aklî ve ruhî bir faaliyettir. Kur’an, bu konuda mü’minlere şöyle sesleniyor: “O takvâ sahipleri, bir kötülük yaptıklarında, ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah’ı hatırlarına getirirler…”.[8]

“O âlemler için bir zikirdir”[9] ayetinde yer alan “O” zamiri, Kur’an anlamına geldiği gibi Hz. Peygamber manasına da gelmektedir. Kur’an baştanbaşa uyarı ve öğütleri ihtiva eden bir kitap olarak zaten zikirdir. Ayetteki zikir kavramını, Hz. Peygamber olarak anlayanlara göre, onun şahsiyeti baştanbaşa zikir, nasihattir. Dolayısıyla ayet, her iki anlamı da ihtiva etmektedir. Zikir kavramının, “ilmi akılda tutmak” anlamını ele aldığımızda ayetin manası şu şekilde de düşünülebilir: “O (Kur’an), âlemler için (akılda tutulması, hatırlanması gereken) bir “ilim“dir ancak”.

Kur’an, insanları bâtıl inançlardan kurtarıp doğru inançlara yönelten, hak ve adaletle bağdaşmayan, insanlık onuruna yakışmayan tutum ve davranışlardan arındırıp temiz bir hayata, erdemli davranışlara kavuşturmayı amaçlayan bir kitaptır. Kur’an’a uyanlar, dünya ve ahiret şerefine ve nimetine erecekler, uymayanlar da sorumlu olacaklardır. Genel olarak Allah’ın tüm mesajlarına, özelde de Kur’an’a “ez-Zikr” denilmesi, vahyin, ilahi mesajların, insanlara sürekli Allah’ı hatırlatıcı hususları ihtiva etmelerindendir.

[1] Hicr, 15/9

[2] Ra’d, 13/28

[3] Enbiya, 21/50

[4] Furkan, 25/17-18

[5] Sad, 38/1

[6] Zuhruf, 43/43-44

[7] İbn Ebi Şeybe, Muhammed, el-Musannef Fil Ehadisi ve’l-Asar, Mektebetü’r-Rüşd, 1.baskı, 1409, 6/152, No: 30275

[8] Al-i İmrân, 3/135

[9] Sâd, 38/87

YAZARIN SON YAZILARI
Gönüllerin Şifası - 15 Haziran 2021
Gerçeği Hatırlatan - 14 Haziran 2021
Çok Önemli Haber - 20 Nisan 2021
ŞEREFLİ KİTAP - 2 Nisan 2021
Akif ve Milli Birlik 8 - 29 Mart 2021
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ